TRA TỪ

Các bài tập luyện tập cho phần lý thuyết 3.

Listen - Drag and drop.

Bạn hãy nghe audio rồi ghép ảnh và từ đúng với vị trí nhé.
1874
191
Bạn chưa làm bài này

Listen and fill NO MORE THAN 2 WORDS for each blank.

Nghe và điền không quá 2 TỪ cho mỗi chỗ trống.
1865
138
Bạn chưa làm bài này

Listen and answer each question.

Bạn nghe và trả lời xem cái gì đang được nói đến nhé.
1687
125
Bạn chưa làm bài này

Listen and type.

Các bạn hãy nghe, viết lại và check kết quả tự động trên website nhé.
1021
44
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này