TRA TỪ

Các bài tập luyện tập cho phần lý thuyết 1.

Listen and fill ONE word for each blank.

Nghe và điền từ còn thiếu vào mỗi ô trống.
2704
214
Bạn chưa làm bài này

Listen and fill letters in blanks to have right words.

Nghe và điền chữ cái còn thiếu để có từ đúng.
2420
204
Bạn chưa làm bài này

Listen and answer each question.

Nghe và trả lời các câu hỏi sau.
2383
163
Bạn chưa làm bài này

Listen and type.

Các bạn hãy nghe, viết lại và check kết quả tự động trên website nhé.
1111
50
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này