TRA TỪ
Tiếng Anh Phổ Thông
(Hướng dẫn làm bài luyện tập)
Là những từ chưa được chọn để làm bài tập hoặc là những từ làm sai ở ít nhất một trong các bài tập luyện tập hoặc trong quá trình làm có sử dụng sự trợ giúp (Hint).
Là những từ làm đúng hết ở các bài tập luyện tập mà không dùng sự trợ giúp nào.
Khi chọn từ để luyện tập từ cột “Những từ chưa qua” học sinh cần làm hết tất cả các bài có trong danh sách luyện tập. Nếu không kết quả sẽ bị xóa và ở lần luyện tập sau đó, học sinh sẽ phải làm lại từ đầu.
Những từ chưa qua
( từ)
Những từ đã qua
( từ)
Danh sách
bài luyện tập

Select all

Deselect

Unscramble words
Listen and type
Find words' meaning
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×