TRA TỪ

Vocabulary

 
No. Word Transcript Audio Class Meaning Example
1aboard/əˈbɔːrd/
adv.
trên tàu, trên thuyền The plane crashed, killing all 158 people aboard.
2aerobics/eˈrəʊbɪks/
n.
môn thể dục nhịp điệu Aerobics is taught in many high schools.
3alien/ˈeɪlɪən/
n.
adj.
người ngoài hành tinh (n.), thuộc nước ngoài, lạ (adj.) People may feel shocked in an alien culture.
4balloon/bəˈluːn/
n.
khinh khí cầu, bóng bay He wants to cross the Pacific by balloon.
5capture/ˈkæptʃər/
v.
bắt, đoạt được, chiếm được The island was captured by Australian forces in 1914.
6circus /ˈsɜːrkəs/
n.
gánh xiếc, rạp xiếcThe children enjoyed excellent performances at the circus yesterday.
7claim/kleɪm/
v.
đòi, đòi quyền, nhận là, tự cho là The employees claim their traveling expenses.
8conclusive/kənˈkluːsɪv/
adj.
để kết luận, giúp đi đến kết luận, có tính thuyết phục The findings were conclusive.
9creature/ˈkriːtʃər/
n.
loài sinh vật, sinh vật E.T. is a creature from outer space.
10despite/dɪˈspaɪt/
prep.
mặc dù He went to work yesterday despite his illness.
11device/dɪˈvaɪs/
n.
thiết bị, dụng cụ I can't do anything without a measuring device.
12disappear/ˌdɪsəˈpɪr/
v.
biến mất My wallet seemed to have disappeared.
13evidence/ˈevɪdəns/
n.
bằng chứng There was no obvious evidence of a break-in.
14exist/ɪgˈzɪst/
v.
tồn tại, sống How am I going to exist without you?
15flying saucer /ˈflaɪɪŋ sɔːsər/
n.
đĩa bay We believe that there have been many flying saucers here.
16gemstone/ˈdʒemstəʊn/
n.
đá quý She has a collection of gemstones in her house.
17grade/greɪd/
v.
phân loại, xếp hạng The students are graded according to their study results.
18hole/həʊl/
n.
cái lỗ, cái hố The dog had dug a hole in the ground.
19imagine/ɪˈmædʒɪn/
v.
tưởng tượng, hình dung I couldn't imagine what she expected to tell them.
20imagination/ɪˌmædʒɪˈneɪʃn/
n.
sự tưởng tượng, trí tưởng tượng Her story captured the public's imagination.
21infant/ˈɪnfənt/
n.
trẻ con, nhi đồng Ever since he was an infant he has loved the sound of music.
22micro-organism/ˌmaɪkrəʊˈɔːrgənɪzəm/
n.
vi sinh vật There are a large number of micro-organisms living on the earth.
23mineral/ˈmɪnərəl/
n.
khoáng chất, khoáng sản Your diet should have enough minerals.
24mysterious/mɪˈstɪrɪəs/
adj.
bí hiểm, bí ẩn She was mysterious about herself but said plenty about her new husband.
25news/nuːz/
n.
tin tức I've got some good news for you.
26object/ˈɑːbdʒekt/
n.
vật thể You have to hide small objects in your house, or your baby may swallow them.
27orbit/ˈɔːrbɪt/
v.
đi theo quỹ đạo Mercury orbits the Sun.
28planet/ˈplænɪt/
n.
hành tinh I can't imagine life on other planets.
29precious/ˈpreʃəs/
adj.
quý, quý giá, quý báu Look after my daughter - she's very precious to me.
30prisoner/ˈprɪznər/
n.
tù nhân They are demanding the release of all prisoners.
31prove/pruːv/
v.
chứng minh The concept is difficult to prove.
32public/ˈpʌblɪk/
adj.
công cộng, công The public services here are quite good.
33pull/pʊl/
n.
lực kéo, lực hút I gave the rope a sharp pull and it broke.
34push-up /ˈpʊʃʌp/
n.
bài tập chống đẩy His favorite physical exercise is push-ups.
35round/raʊnd/
adj.
tròn, có hình tròn The grapes are small and round.
36sample/ˈsæmpl/
n.
mẫu, mẫu vật It is necessary to give the students some samples of a descriptive essay.
37shape/ʃeɪp/
n.
hình dáng She liked the shape of his nose.
38sight /saɪt/
v.
nhìn thấy, nhìn tận mắt Suddenly, they sighted an enormous monster.
39soil/sɔɪl/

n.
đấtIt is very difficult to grow any plant on this type of soil.
40spacecraft/ˈspeɪskræft/
n.
tàu vũ trụ These children have never seen such a huge spacecraft.
41sparkling/ˈspɑːrklɪŋ/
adj.
lấp lánhI loved her sparkling blue eyes.
42spot/spɑːt/
n.
điểm, chấm Ladybirds have black spots on their red wing covers.
43subject (to) /ˈsʌbdʒekt (tuː)/
adj.
chịu/bị ảnh hưởngThe price of certain goods is subject to the exchange rate.
44terrify/ˈterɪfaɪ/
v.
làm cho sợ hãi, làm cho khiếp đảm The thought terrifies me.
45trace/treɪs/
n.
dấu vết The aircraft disappeared without a trace.
46trick/trɪk/
n.
trò khéo léo, mẹo, kĩ xảoShe had a trick of memorizing certain words and phrases.
47UFO /juːefˈəʊ/
n.
vật thể bay không xác định, đĩa bay There have been many UFOs in this area recently.
48unidentified/ˌʌnaɪˈdentɪfaɪd/
adj.
không nhận dạng được, không xác định, lạ There is a picture of an unidentified motorcyclist on the wall.
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay