TRA TỪ
Bài tập về đưa ra lời khuyên với 'should' và 'had better' - Cấp độ 1 - Bài 1
2334
162
Bạn chưa làm bài này
Bài tập về đưa ra lời khuyên với 'should' và 'had better' - Cấp độ 1 - Bài 2
2220
118
Bạn chưa làm bài này
Bài tập về đưa ra lời khuyên với 'should' và 'had better' - Cấp độ 2 - Bài 1
2000
122
Bạn chưa làm bài này
Bài tập về đưa ra lời khuyên với 'should' và 'had better' - Cấp độ 2 - Bài 2
2068
125
Bạn chưa làm bài này
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×