TRA TỪ
Thì tương lai gần "be going to" - Cấp độ 1 - Bài 1
931
225
Bạn chưa làm bài này
Thì tương lai gần "Be going to" - Cấp độ 1 - Bài 2
920
163
Bạn chưa làm bài này
Thì tương lai gần "be going to" - Cấp độ 1 - Bài 3
885
139
Bạn chưa làm bài này
Thì tương lai gần "be going to" - Cấp độ 1 - Bài 4
884
140
Bạn chưa làm bài này
Thì tương lai gần "be going to" - Cấp độ 2 - Bài 1
884
108
Bạn chưa làm bài này
Thì tương lai gần "be going to" - Cấp độ 2 - Bài 2
845
113
Bạn chưa làm bài này
Thì tương lai gần "be going to" - Cấp độ 2 - Bài 3
845
104
Bạn chưa làm bài này
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay