TRA TỪ

Lesson 6 - Jobs

JOBS

Trong phần luyện nói, các bạn sẽ có 2 nhiệm vụ sau đây:

Task 1: Listen and repeat (Nghe và nhắc lại)

A: How long have you been working in that restaurant, Mark?
B: For more than five years.
A: Wow, you must really enjoy it.
B: Oh, no. I don’t enjoy it at all. It’s a hard work and pretty tiring too. I’m on my feet all night.
A: Oh, I see
B: But the tip are great. But I should really find a better job soon.

Task 2 : Listen and respond (Nghe và trả lời)


1. What is your job?
You: ……………………….
2. How do you like your job?
You: ……………………….
3. Where are you working now?
You: ……………………….
4. What does your mother do?
You: ……………………….

Sau khi hoàn thành 2 bài tập trên, bạn có thể gửi bài thu âm của mình lên mục phản hồi để nghe lại và chia sẻ cùng các bạn trong cộng đồng TiếngAnh123.com.Bạn hãy cài đặt app Tiếng Anh 123 về máy điện thoại để dùng được chức năng ghi âm

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này