TRA TỪ

Lesson 23 - People We Know

LISTENING
Task 1:
Logo
Logo
DICTATION
Hướng dẫn

1Bây giờ bạn hãy nghe và viết lại nội dung của bài nghe vào mục GỬI BÀI dưới đây.

2Sau khi hoàn thành bài viết bạn hãy ấn vào nút TRANSCRIPT để xem nội dung của bài nghe này.

(Bạn nên làm bài trước khi xem.)

M: So tell me about your new friend, Cindy. What’s she like?
W: She’s really neat. She’s great to be with because she makes me laugh all the time.
M: Oh, yeah.
W: She’s always telling jokes.

W: What’s your friend Pauline like?
M: She’s nice.
W: Is she shy?
M: Shy? You must be kidding. She tells her whole life story to everyone she meets.

W: Do you know Tom Brown?
M: Oh sure. I like Tom.
W: Yeah, me, too. He makes me laugh. He’s always doing crazy things.
M: Yeah, I know.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài viết

×