TRA TỪ

Lesson 20 - Using telephones

LISTENING

Task 1:
19
Hãy cùng luyện nghe với bài quiz dưới đây nhé. Bạn hãy ấn nút START để bắt đầu làm bài.

loading...
Task 2:
Logo
Logo
DICTATION
Hướng dẫn

1Bây giờ bạn hãy nghe và viết lại nội dung của bài nghe vào mục GỬI BÀI dưới đây.

2Sau khi hoàn thành bài viết bạn hãy ấn vào nút TRANSCRIPT để xem nội dung của bài nghe này.

(Bạn nên làm bài trước khi xem.)

M: Hello.
W: Hello. Can I speak to Anna please?
M: Sorry, she's not in right now. Would you like to leave a message?
W: Yes, please. My name is Marry Brown.
M: Marry Brown?
W: Yes, and my number is 914 6520.
M: Did you say 6520?
W: That's right. Could you ask Anna to call me back tonight?
M: Ok. I'll give her the message.
W: Thanks.
M: You're welcome.

M: Hello.
W: Hello, I'd like to speak to John please.
M: Oh, John's not back from school yet. Can I take a message?
W: Yes, please.My name is Ellen.
M: E-l-l-e-n?
W: Yes, that's right. And my number is 614 5533.
M: 614 5533?
W: Yes. Please tell John I'll meet him tomorrow at 12 o'clock at the book store.
M: At the book store, ok. I'll tell him.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài viết

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này