TRA TỪ

Lesson 2 - Describing people

Describing people
Task 1: Practice
Logo
Logo
DICTATION
Hướng dẫn

1Bây giờ bạn hãy nghe và viết lại nội dung của bài nghe vào mục GỬI BÀI dưới đây.

2Sau khi hoàn thành bài viết bạn hãy ấn vào nút TRANSCRIPT để xem nội dung của bài nghe này.

(Bạn nên làm bài trước khi xem.)

Bài dịch đang đóng.

Has anyone seen a young kid ?
How old, sir?
He's ten . He's always getting lost, it drives me crazy.
Where did you last see him?
Over by the video equipment
What color is his hair?
Blond and pretty long, too long.


Excuse me. I've lost my little boy. We were looking at some microwaves and he was bored and ...
Calm down sir. Can you describe him?
Yes. He's eight, really cute.
And what color is his hair?
Dark brown.
Ok, let's find out where he is. Just sit down and relax.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài viết

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này