TRA TỪ

Lesson 14 - Small talk

LISTENING

Task 1:
Logo
Logo
DICTATION
Hướng dẫn

1Bây giờ bạn hãy nghe và viết lại nội dung của bài nghe vào mục GỬI BÀI dưới đây.

2Sau khi hoàn thành bài viết bạn hãy ấn vào nút TRANSCRIPT để xem nội dung của bài nghe này.

(Bạn nên làm bài trước khi xem.)

M: Oh, hello Bob, I haven't seen you for ages. How is everything with you these days?

W: It's been great seeing you again, Jim. Look at the time, I've got to run. Talk to you later.

M: Anyway how are you? It's so nice to see you. What have you been doing lately?

W: It's been really nice talking to you. Let's get together again soon, ok?

M: Oh, hi. I've been thinking about you. I haven't seen you in such a long time. How is everything?

W: Where've you been? It's been ages. How is it going with you?

M: Listen. I hope to see you again soon. Let's have lunch some time, ok?

W: How have you been? And how is your family? It's so nice to see you again.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài viết

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này