TRA TỪ

Lesson 14 - Small talk

Phần không bắt buộc
3042
232
Phần bắt buộc
5537
1337
Phần bắt buộc
3488
1316
Phần không bắt buộc
4185
588
Phần không bắt buộc
1807
780
Phần không bắt buộc
1708
2041
Phần không bắt buộc
1716
8629
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×