TRA TỪ

Lesson 13 - Restaurants

LISTENING

Task 1:

Hãy cùng luyện nghe với bài quiz dưới đây nhé. Bạn hãy ấn nút START để bắt đầu làm bài.


loading...
Task 2:

Peope are talking about meals they had at a restaurant. Did they like their meals? Listen and tick the correct answer.
(Mọi người đang nói về những bữa ăn mà họ đã ăn ở một nhà hàng. Họ có thích những bữa ăn đó không. Hãy nghe và tích vào đáp án đúng nhé.)

Part 1

Logo
Logo

Part 2

Logo
Logo

Part 3

Logo
Logo

Part 4

Logo
Logo
DICTATION
Hướng dẫn

1Bây giờ bạn hãy nghe và viết lại nội dung của bài nghe vào mục GỬI BÀI dưới đây.

2Sau khi hoàn thành bài viết bạn hãy ấn vào nút TRANSCRIPT để xem nội dung của bài nghe này.

(Bạn nên làm bài trước khi xem.)

Woman: Are you ready to order?
Man: Yes, I'd like to start with the salad, please.
Woman: Ok. And what would you like for your main dish?
Man: Hmm, I'll have spaghetti. Is it good?
Woman: I've never tried it. Anything to drink?
Man: Tea, please.
Woman: How about dessert?
Man: Not today. Thanks.

W: Hi, there. What can I get you today?
M: Well. Let me see. I just like to have some soup and salad.
W: Sure, soup and salad. Our special today is grilled fish and that comes with broccoli or peas.
M: No, thanks. Not today. I'm not very hungry, but I would like some scoops of ice cream for dessert.
W: Sure. Anything to drink?
M: Coffee. And some water, please.

W: Hi, have you decided yet?
M: Is the beef stir-fry very spicy?
W: Yes, it's pretty hot.
M: Hum. I think I'll have a hamburger and fries then, and a glass of milk.
W: Anything for dessert? The cheesecake is excellent.
M: No, thanks.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài viết

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này