TRA TỪ

Lesson 1 - Names and titles


1
NAME AND TITLES
1
PART 1: PRACTICE LISTENING
Logo
Logo
PART 2: DICTATION
Hướng dẫn

1Bây giờ bạn hãy nghe và viết lại nội dung của bài nghe vào mục GỬI BÀI dưới đây.

2Sau khi hoàn thành bài viết bạn hãy ấn vào nút TRANSCRIPT để xem nội dung của bài nghe này.

(Bạn nên làm bài trước khi xem.)

Bài dịch đang đóng.


3.
Receptionist: Mr. Smith?
Man: Harry Smith
Receptionist: Is that H-A-R-V-E-Y?
Man: No. H-A-R-R-Y. They call me dirty Harry.
Receptionist: Oh.
4.
Man:
My name's Abraham. A-B-R-A-H-A-M. Do you have reservation for me?
Receptionist: Uhm. Just a minute. First name's Josh
Man: That's right. Josh.
Receptionist: Ah. yes. Here it is.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài viết

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này