TRA TỪ

Các bài tập luyện tập

Kéo thả các từ trong khung vào cột thích hợp (danh động từ, động từ nguyên thể có “to” hay động từ nguyên thể không có “to”.
2907
123
Bạn chưa làm bài này
Kéo thả mỗi câu ở bên phải với một câu phù hợp ở bên trái.
2177
105
Bạn chưa làm bài này
Nhấp chuột vào lựa chọn sai để hoàn thành các câu sau.
2291
87
Bạn chưa làm bài này
Viết lại các câu sau sử dụng một danh động từ thích hợp như trong ví dụ.
2550
80
Bạn chưa làm bài này
Dùng các từ trong ngoặc với dạng đúng của động từ nguyên thể hoặc danh động từ.
2558
66
Bạn chưa làm bài này
Nhấp chuột để gạch bỏ lỗi sai trong các câu sau và gõ lại (cụm) từ đúng.
1867
75
Bạn chưa làm bài này
Chọn đáp án đúng hoàn thành các câu sau đây.
1766
69
Bạn chưa làm bài này
Sắp xếp các từ sau để tạo thành những câu hoàn chỉnh.
2084
58
Bạn chưa làm bài này
Viết các câu hoàn chỉnh từ những từ cho sẵn như trong ví dụ dưới đây.
2071
68
Bạn chưa làm bài này
Đọc cuộc nói chuyện điện thoại giữa hai người bạn. Viết từ trong ngoặc ở dạng nguyên thể hoặc dạng –ing.
1751
71
Bạn chưa làm bài này
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này