TRA TỪ

Các bài tập luyện tập

Sử dụng từ cho sẵn để viết thành câu hoàn chỉnh miêu tả những bức tranh sau.
4343
227
Bạn chưa làm bài này
Viết các câu hỏi sử dụng dạng đúng của cấu trúc be going to và các từ cho trước dưới đây.
3786
162
Bạn chưa làm bài này
Những câu sau là dự định hay dự đoán về tương lai?
3307
154
Bạn chưa làm bài này
Chọn đáp án đúng hoàn thiện các câu sau.
3263
145
Bạn chưa làm bài này
Điền vào chỗ trống với chữ cái "T" dưới câu đúng và từ/ cụm từ sai dưới câu có lỗi sai.
3193
121
Bạn chưa làm bài này
Ghép các câu với phần diễn giải tương ứng.
3338
132
Bạn chưa làm bài này
Cho dạng đúng của các động từ trong ngoặc để hoàn thành đoạn văn.
3496
131
Bạn chưa làm bài này
Chọn đáp án thích hợp A, B, C hoặc D.
3182
150
Bạn chưa làm bài này
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này