TRA TỪ

Các bài tập luyện tập

Hoàn thành các câu sau sử dụng cấu trúc so sánh bằng.
3430
174
Bạn chưa làm bài này
Hoàn thành các câu sau sử dụng cấu trúc 'as…as' hoặc 'not so…as'.
2960
129
Bạn chưa làm bài này
Hoàn thành các câu dưới đây sử dụng các cụm từ cho sẵn trong khung.
2621
114
Bạn chưa làm bài này
Viết lại câu sử dụng các từ cho sẵn trong ngoặc.
2549
119
Bạn chưa làm bài này
Chọn đáp án đúng.
2322
116
Bạn chưa làm bài này
Đọc thông tin và hoàn thành các câu sau sử dụng cấu trúc 'as much/ many…as' hoặc 'not so much/ many…as'.
2346
97
Bạn chưa làm bài này
Nhấp chuột để gạch bỏ lỗi sai trong các câu sau.
2170
108
Bạn chưa làm bài này
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này