TRA TỪ

Các bài tập luyện tập

Xét xem từ “it” trong các câu dưới đây là đại từ làm chủ ngữ - S, đại từ làm tân ngữ - O hay chủ ngữ giả - ES như trong ví dụ.
1852
90
Bạn chưa làm bài này
Nhấp chuột vào lựa chọn sai để hoàn thành các câu sau.
1587
91
Bạn chưa làm bài này
Điền vào chỗ trống với There hoặc It để hoàn thành các câu sau đây.
1659
89
Bạn chưa làm bài này
Sử dụng từ cho sẵn để viết thành câu hoàn chỉnh miêu tả những bức tranh sau.
1506
77
Bạn chưa làm bài này
Sử dụng gợi ý và “it” làm chủ ngữ giả để trả lời các câu hỏi như trong ví dụ.
1457
68
Bạn chưa làm bài này
Hoàn thành các câu sau với dạng thức đúng của động từ cho trong ngoặc.
1635
68
Bạn chưa làm bài này
Chọn đáp án đúng hoàn thành các câu sau đây.
1573
77
Bạn chưa làm bài này
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này