TRA TỪ

Động từ khuyết thiếu chỉ khả năng

Cho dạng đúng của từ trong ngoặc.
2309
96
Bạn chưa làm bài này
Hoàn thành các câu dưới đây cùng với can/ can’t/ could/ couldn’t và các động từ dưới đây.
1963
80
Bạn chưa làm bài này
Nhìn tranh và thời gian cho sẵn để nói về điều mà những người dưới đây có thể làm. Dùng các từ/ cụm từ sau.
1939
65
Bạn chưa làm bài này
Điền vào chỗ trống với could hoặc was/ were able to. Trong một vài trường hợp có thể có 2 đáp án đúng. Dùng dạng phủ định khi cần thiết.
1624
65
Bạn chưa làm bài này
Chọn đáp án đúng hoàn thành các câu sau đây.
1662
89
Bạn chưa làm bài này
Nhấp chuột để gạch bỏ lỗi sai trong các câu sau và gõ lại (cụm) từ đúng.
1663
77
Bạn chưa làm bài này
Sắp xếp các từ sau để tạo thành câu hoàn chỉnh.
1743
82
Bạn chưa làm bài này
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này