TRA TỪ

Các bài tập so sánh danh từ đếm được và danh từ không đếm được

Bạn hãy nhận biết danh từ đếm được và danh từ không đếm trong số các danh từ sau nhé.
24830
1177
Điểm:
9/10
Thời gian:
59 giây
05:34:36 ngày 05/03/2016
Bạn hãy chọn đáp án thích hợp để điền vào chỗ trống nhé.
22355
1004
Điểm:
8/10
Thời gian:
2 phút
05:36:45 ngày 05/03/2016
Bạn hãy điền vào mỗi chỗ trống một lượng từ phù hợp được cho dưới đây.
18321
879
Điểm:
4/6
Thời gian:
2 phút
05:39:26 ngày 05/03/2016
Hãy quyết định xem những câu sau đúng hay sai về mặt ngữ pháp.
18114
880
Điểm:
7/10
Thời gian:
1 phút
05:41:00 ngày 05/03/2016
Bạn hãy điền vào mỗi chỗ trống một lượng từ phù hợp được cho dưới đây.
17656
817
Điểm:
6/15
Thời gian:
5 phút
05:46:25 ngày 05/03/2016
Gõ phím C cho danh từ đếm được và U cho danh từ không đếm được cạnh mỗi danh từ trong các câu sau.
13882
788
Điểm:
7/8
Thời gian:
43 giây
05:47:59 ngày 05/03/2016
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này