TRA TỪ

Các bài tập về đại từ trong tiếng Anh

Bạn hãy chọn đáp án đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau nhé.
14558
599
Bạn chưa làm bài này
Bạn hãy điền vào chỗ trống một đại từ chủ ngữ phù hợp để thay thế cho mỗi danh từ hoặc cụm danh từ dưới đây.
9028
462
Bạn chưa làm bài này
Bạn hãy ghép đại từ chủ ngữ với đại từ tân ngữ tương ứng.
8042
446
Bạn chưa làm bài này
Bạn hãy thay thế mỗi từ hoặc cụm từ được gạch chân bằng một đại từ tân ngữ phù hợp.
8854
407
Bạn chưa làm bài này
Bạn hãy điền một chỗ trống một đại từ thích hợp sử dụng gợi ý trong ngoặc đơn.
9024
396
Bạn chưa làm bài này
Bạn hãy chọn một đại từ phù hợp để thay thế cho từ hoặc cụm từ được gạch chân trong từng câu dưới đây.
8305
473
Bạn chưa làm bài này
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này