TRA TỪ

Các bài tập luyện tập

Điền vào chỗ trống với dạng so sánh hơn của các tính từ, trạng từ sau.
3357
160
Bạn chưa làm bài này
Nối các tính từ, trạng từ với dạng thức so sánh hơn của chúng.
2346
132
Bạn chưa làm bài này
Điền vào chỗ trống với dạng so sánh hơn của tính từ hoặc trạng từ cho sẵn.
2285
119
Bạn chưa làm bài này
Nhấp chuột để gạch bỏ lỗi sai trong các câu sau và gõ lại (cụm) từ đúng.
2501
115
Bạn chưa làm bài này
Hoàn thành các câu sau sử dụng cấu trúc so sánh hơn của tính từ hoặc trạng từ cho sẵn.
2530
106
Bạn chưa làm bài này
Chọn đáp án đúng.
2257
116
Bạn chưa làm bài này
Nghiên cứu các thông tin về ba nước sau. Hoàn thành các câu sau sử dụng cấu trúc so sánh hơn của tính từ cho trong ngoặc và tên nước.
2188
90
Bạn chưa làm bài này
Hoàn thành đoạn văn sau sử dụng dạng so sánh hơn của các tính từ dưới đây.
2265
98
Bạn chưa làm bài này
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này