TRA TỪ

Bài luyện tập - Bài 9

Bài tập 1

Chọn từ và tranh phù hợp với audio chứa nguyên âm ngắn /e/
1711
139
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 2

Điền từ thích hợp chứa nguyên âm ngắn /e/ vào ô chữ
1705
129
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 3

Xác định số nguyên âm ngắn /e/ và điền chữ cái còn thiếu vào câu
1438
111
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 4

Hoàn thành đoạn văn với từ thích hợp chứa nguyên âm ngắn /e/
1323
111
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 5

Chọn các từ chứa nguyên âm ngắn /e/ trong câu danh ngôn
1367
108
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 6

Ghi âm từng (cụm) từ và câu chứa nguyên âm ngắn /e/ rồi so sánh
1249
506
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này