TRA TỪ

Bài luyện tập - Bài 8

Bài tập 1

Chọn từ và tranh phù hợp với audio chứa nguyên âm ngắn /ɒ/
1745
166
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 2

Điền từ thích hợp chứa nguyên âm ngắn /ɒ/ vào ô chữ
1963
160
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 3

Nghe và điền từ có âm /ɒ/ vào chỗ trống
1570
138
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 4

Hoàn thành đoạn văn với từ thích hợp chứa nguyên âm ngắn /ɒ/
1465
129
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 5

Chọn các từ chứa nguyên âm ngắn /ɒ/ trong câu danh ngôn
1510
107
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 6

Ghi âm từng (cụm) từ và câu chứa nguyên âm ngắn /ɒ/ rồi so sánh
1448
397
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này