TRA TỪ

Bài luyện tập - Bài 7

Bài tập 1

Chọn từ và tranh phù hợp với audio chứa nguyên âm dài /ɔ:/
2248
172
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 2

Điền từ thích hợp chứa nguyên âm dài /ɔ:/ vào ô chữ
1931
155
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 3

Nghe và điền từ có âm /ɔ:/ vào chỗ trống
1729
133
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 4

Hoàn thành đoạn văn với từ thích hợp chứa nguyên âm dài /ɔ:/
1647
135
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 5

Điền từ còn thiếu chứa nguyên âm dài /ɔ:/ vào câu danh ngôn
1616
115
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 6

Ghi âm từng (cụm) từ và câu chứa nguyên âm dài /ɔ:/ rồi so sánh
1161
479
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này