TRA TỪ

Bài luyện tập - Bài 5

Bài tập 1

Sắp xếp từ chứa nguyên âm dài /ɑ:/ vào cột thích hợp
2475
206
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 2

Nghe, xem tranh và điền từ thích hợp chứa nguyên âm dài /ɑ:/ vào chỗ trống
2323
185
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 3

Nghe và điền từ có âm /ɑ:/ vào chỗ trống
2106
176
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 4

Nghe và sắp xếp các câu chứa nguyên âm dài /ɑ:/ theo thứ tự đúng
1928
184
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 5

Điền từ còn thiếu chứa nguyên âm dài /ɑ:/ vào câu danh ngôn
1982
176
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 6

Ghi âm từng (cụm) từ và câu chứa nguyên âm dài /ɑ:/ rồi so sánh
1495
888
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này