TRA TỪ

Luyện tập - Bài 44

Bài tập 1

Chọn từ và tranh phù hợp với audio chứa phụ âm /j/
24
30
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 2

Điền từ thích hợp chứa phụ âm /j/ vào ô chữ
21
27
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 3

Nghe và điền từ có âm /j/ vào chỗ trống
21
19
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 4

Hoàn thành đoạn văn với từ thích hợp chứa phụ âm /j/
20
27
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 5

Điền từ còn thiếu chứa phụ âm /j/ vào câu danh ngôn
18
21
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 6

Ghi âm từng (cụm) từ và câu chứa phụ âm /j/ rồi so sánh
9
36
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này