TRA TỪ

Luyện tập - Bài 43

Bài tập 1

Khoanh tròn từ chứa phụ âm /w/
19
28
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 2

Nghe, xem tranh và điền từ thích hợp chứa phụ âm /w/ vào chỗ trống
18
25
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 3

Chọn các từ chứa phụ âm /w/ trong câu
20
23
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 4

Hoàn thành đoạn văn với từ thích hợp chứa phụ âm /w/
22
23
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 5

Điền từ còn thiếu chứa phụ âm /w/ vào câu danh ngôn
19
21
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 6

Ghi âm từng (cụm) từ và câu chứa phụ âm /w/ rồi so sánh
13
53
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này