TRA TỪ

Luyện tập - Bài 42

Bài tập 1

Chọn từ và tranh phù hợp với audio chứa phụ âm /r/
28
28
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 2

Nghe, xem tranh và điền từ thích hợp chứa phụ âm /r/ vào chỗ trống
27
28
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 3

Chọn các từ chứa phụ âm /r/ trong câu
30
24
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 4

Hoàn thành đoạn văn với từ thích hợp chứa phụ âm /r/
31
24
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 5

Điền từ còn thiếu chứa phụ âm /r/ vào câu danh ngôn
23
20
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 6

Ghi âm từng (cụm) từ và câu chứa phụ âm /r/ rồi so sánh
24
99
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này