TRA TỪ

Luyện tập - Bài 41

Bài tập 1

Khoanh tròn từ chứa phụ âm /l/
33
22
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 2

Điền từ thích hợp chứa phụ âm /l/ vào ô chữ
33
22
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 3

Nghe và điền từ có âm /l/ vào chỗ trống
34
18
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 4

Hoàn thành đoạn văn với từ thích hợp chứa phụ âm /l/
34
21
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 5

Chọn các từ chứa phụ âm /l/ trong câu danh ngôn
31
18
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 6

Ghi âm từng (cụm) từ và câu chứa phụ âm /l/ rồi so sánh
17
66
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này