TRA TỪ

Luyện tập - Bài 40

Bài tập 1

Khoanh tròn từ chứa phụ âm /h/
33
26
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 2

Nghe, xem tranh và điền từ thích hợp chứa phụ âm /h/ vào chỗ trống
37
24
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 3

Nghe và điền từ có âm /h/ vào chỗ trống
34
23
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 4

Hoàn thành đoạn văn với từ thích hợp chứa phụ âm /h/
33
26
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 5

Điền từ còn thiếu chứa phụ âm /h/ vào câu danh ngôn
36
22
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 6

Ghi âm từng (cụm) từ và câu chứa phụ âm /h/ rồi so sánh
26
50
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này