TRA TỪ

Bài luyện tập - Bài 4

Bài tập 1

Khoanh tròn từ chứa nguyên âm ngắn /ʊ/
3449
283
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 2

Nghe, xem tranh và điền từ thích hợp chứa nguyên âm ngắn /ʊ/ vào chỗ trống
2929
229
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 3

Xác định số nguyên âm ngắn /ʊ/ và điền chữ cái còn thiếu vào câu
2814
213
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 4

Nghe và sắp xếp các câu chứa nguyên âm ngắn /ʊ/ theo thứ tự đúng
2515
212
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 5

Chọn các từ chứa nguyên âm ngắn /ʊ/ trong câu danh ngôn
2427
202
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 6

Ghi âm từng (cụm) từ và câu chứa nguyên âm ngắn /ʊ/ rồi so sánh
1836
1245
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này