TRA TỪ

Luyện tập - Bài 39

Bài tập 1

Chọn từ và tranh phù hợp với audio chứa phụ âm /ŋ/
58
31
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 2

Nghe, xem tranh và điền từ thích hợp chứa phụ âm /ŋ/ vào chỗ trống
55
27
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 3

Nghe và điền từ có âm /ŋ/ vào chỗ trống
58
27
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 4

Hoàn thành đoạn văn với từ thích hợp chứa phụ âm /ŋ/
55
28
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 5

Điền từ còn thiếu chứa phụ âm /ŋ/ vào câu danh ngôn
56
29
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 6

Ghi âm từng (cụm) từ và câu chứa phụ âm /ŋ/ rồi so sánh
35
85
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này