TRA TỪ

Luyện tập - Bài 38

Bài tập 1

Chọn từ và tranh phù hợp với audio chứa phụ âm /n/
65
31
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 2

Điền từ thích hợp chứa phụ âm /n/ vào ô chữ
72
30
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 3

Nghe và điền từ có âm /n/ vào chỗ trống
67
23
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 4

Hoàn thành đoạn văn với từ thích hợp chứa phụ âm /n/
69
26
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 5

Điền từ còn thiếu chứa phụ âm /n/ vào câu danh ngôn
66
25
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 6

Ghi âm từng (cụm) từ và câu chứa phụ âm /n/ rồi so sánh
42
52
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này