TRA TỪ

Luyện tập - Bài 37

Bài tập 1

Chọn từ và tranh phù hợp với audio chứa phụ âm /m/
86
34
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 2

Điền từ thích hợp chứa phụ âm /m/ vào ô chữ
82
35
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 3

Chọn miếng ghép để hoàn thành câu chứa phụ âm /m/
79
28
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 4

Hoàn thành đoạn văn với từ thích hợp chứa phụ âm /m/
78
23
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 5

Điền từ còn thiếu chứa phụ âm /m/ vào câu danh ngôn
80
23
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 6

Ghi âm từng (cụm) từ và câu chứa phụ âm /m/ rồi so sánh
51
75
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này