TRA TỪ

Luyện tập - Bài 35

Bài tập 1

Điền chữ cái còn thiếu để tạo nên phụ âm /tʃ/ trong từ
146
37
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 2

Nghe, xem tranh và điền từ thích hợp chứa phụ âm /tʃ/ vào chỗ trống
141
29
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 3

Nghe và điền từ có âm /tʃ/ vào chỗ trống
150
31
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 4

Hoàn thành đoạn văn với từ thích hợp chứa phụ âm /tʃ/
151
29
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 5

Điền từ còn thiếu chứa phụ âm /tʃ/ vào câu danh ngôn
147
27
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 6

Ghi âm từng (cụm) từ và câu chứa phụ âm /tʃ/ rồi so sánh
117
126
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này