TRA TỪ

Luyện tập - Bài 33

Bài tập 1

Điền chữ cái còn thiếu để tạo nên phụ âm /ʃ/ trong từ
235
35
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 2

Điền từ thích hợp chứa phụ âm /ʃ/ vào ô chữ
220
38
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 3

Nghe và điền từ có phụ âm /ʃ/ vào chỗ trống
239
32
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 4

Hoàn thành đoạn văn với từ thích hợp chứa phụ âm vô thanh /ʃ/
233
32
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 5

Điền từ còn thiếu chứa phụ âm /ʃ/ vào câu danh ngôn
222
22
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 6

Ghi âm từng (cụm) từ và câu chứa phụ âm /ʃ/ rồi so sánh
160
132
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này