TRA TỪ

Luyện tập - Bài 30

Bài tập 1

Chọn từ và tranh phù hợp với audio chứa phụ âm /z/
282
39
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 2

Nghe, xem tranh và điền từ thích hợp chứa phụ âm /z/ vào chỗ trống
283
29
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 3

Nghe và điền từ có phụ âm /z/ vào chỗ trống
282
37
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 4

Hoàn thành đoạn văn với từ thích hợp chứa phụ âm /z/
266
39
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 5

Điền từ còn thiếu chứa phụ âm /z/ vào câu danh ngôn
253
29
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 6

Ghi âm từng (cụm) từ và câu chứa phụ âm /z/ rồi so sánh
172
127
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này