TRA TỪ

Bài luyện tập - Bài 3

Bài tập 1

Chọn từ và tranh phù hợp với audio chứa nguyên âm dài /u:/
4934
376
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 2

Nghe, xem tranh và điền từ thích hợp chứa nguyên âm dài /u:/ vào chỗ trống
4451
293
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 3

Xác định số nguyên âm dài /u:/ và điền chữ cái còn thiếu vào câu
4108
281
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 4

Hoàn thành đoạn văn với từ thích hợp chứa nguyên âm dài /u:/
3514
269
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 5

Điền từ còn thiếu chứa nguyên âm dài /u:/ vào câu danh ngôn
3496
230
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 6

Ghi âm từng (cụm) từ và câu chứa nguyên âm dài /u:/ rồi so sánh
3029
1400
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này