TRA TỪ

Luyện tập - Bài 29

Bài tập 1

Chọn từ và tranh phù hợp với audio chứa phụ âm /s/
357
41
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 2

Điền từ thích hợp chứa phụ âm /s/ vào ô chữ
337
43
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 3

Nghe và điền từ có phụ âm /s/ vào chỗ trống
327
27
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 4

Hoàn thành đoạn văn với từ thích hợp chứa phụ âm /s/
341
34
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 5

Điền từ còn thiếu chứa phụ âm /s/ vào câu danh ngôn
332
20
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 6

Ghi âm từng (cụm) từ và câu chứa phụ âm /s/ rồi so sánh
217
119
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này