TRA TỪ

Luyện tập - Bài 28

Bài tập 1

Chọn từ và tranh phù hợp với audio chứa phụ âm /v/
308
36
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 2

Điền từ thích hợp chứa phụ âm /v/ vào ô chữ
310
34
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 3

Chọn miếng ghép để hoàn thành câu chứa phụ âm /v/
305
28
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 4

Hoàn thành đoạn văn với từ thích hợp chứa phụ âm /v/
318
30
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 5

Chọn các từ chứa phụ âm /v/ trong câu danh ngôn
321
30
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 6

Ghi âm từng (cụm) từ và câu chứa phụ âm /v/ rồi so sánh
184
88
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này