TRA TỪ

Luyện tập - Bài 27

Bài tập 1

Chọn từ và tranh phù hợp với audio chứa phụ âm /f/
418
59
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 2

Điền từ thích hợp chứa phụ âm /f/ vào ô chữ
392
41
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 3

Xác định số phụ âm /f/ và điền chữ cái còn thiếu vào câu
377
37
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 4

Hoàn thành đoạn văn với từ thích hợp chứa phụ âm /f/
384
38
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 5

Chọn các từ chứa phụ âm /f/ trong câu danh ngôn
385
42
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 6

Ghi âm từng (cụm) từ và câu chứa phụ âm /f/ rồi so sánh
303
151
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này