TRA TỪ

Luyện tập - Bài 26

Bài tập 1

Chọn từ và tranh phù hợp với audio chứa phụ âm /g/
421
53
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 2

Điền từ thích hợp chứa phụ âm /g/ vào ô chữ
426
46
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 3

Chọn miếng ghép để hoàn thành câu chứa phụ âm /g/
427
44
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 4

Hoàn thành đoạn văn với từ thích hợp chứa phụ âm /g/
422
49
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 5

Điền từ còn thiếu chứa phụ âm /g/ vào câu danh ngôn
409
46
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 6

Ghi âm từng (cụm) từ và câu chứa phụ âm /g/ rồi so sánh
312
168
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này