TRA TỪ

Luyện tập - Bài 25

Bài tập 1

Điền chữ cái còn thiếu để tạo nên phụ âm /k/ trong từ
471
62
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 2

Điền từ thích hợp chứa phụ âm /k/ vào ô chữ
456
62
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 3

Xác định số phụ âm /k/ và điền chữ cái còn thiếu vào câu
451
47
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 4

Nghe và sắp xếp các câu chứa phụ âm /k/ theo thứ tự đúng
445
51
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 5

Điền từ còn thiếu chứa phụ âm /k/ vào câu danh ngôn
455
49
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 6

Ghi âm từng (cụm) từ và câu chứa phụ âm /k/ rồi so sánh
333
236
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này