TRA TỪ

Luyện tập - Bài 24

Bài tập 1

Chọn từ và tranh phù hợp với audio chứa phụ âm /d/
508
80
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 2

Nghe, xem tranh và điền từ thích hợp chứa phụ âm /d/ vào chỗ trống
485
60
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 3

Chọn miếng ghép để hoàn thành câu chứa phụ âm /d/
461
61
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 4

Hoàn thành đoạn văn với từ thích hợp chứa phụ âm /d/
480
67
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 5

Điền từ còn thiếu chứa phụ âm /d/ vào câu danh ngôn
455
56
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 6

Ghi âm từng (cụm) từ và câu chứa phụ âm /d/ rồi so sánh
316
352
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này