TRA TỪ

Luyện tập - Bài 23

Bài tập 1

Chọn từ và tranh phù hợp với audio chứa phụ âm /t/
571
62
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 2

Nghe, xem tranh và điền từ thích hợp chứa phụ âm /t/ vào chỗ trống
568
49
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 3

Nghe và điền từ có âm /t/ vào chỗ trống
553
43
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 4

Hoàn thành đoạn văn với từ thích hợp chứa phụ âm /t/
539
48
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 5

Điền từ còn thiếu chứa phụ âm /t/ vào câu danh ngôn
539
40
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 6

Ghi âm từng (cụm) từ và câu chứa phụ âm /t/ rồi so sánh
372
152
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này