TRA TỪ

Luyện tập - Bài 20

Bài tập 1

Chọn từ và tranh phù hợp với audio chứa nguyên âm đôi /aʊ/
619
59
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 2

Nghe, xem tranh và điền từ thích hợp chứa nguyên âm đôi /aʊ/ vào chỗ trống
609
44
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 3

Xác định số nguyên âm đôi /aʊ/ và điền chữ cái còn thiếu vào câu
623
49
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 4

Hoàn thành đoạn văn với từ thích hợp chứa nguyên âm đôi /aʊ/
603
52
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 5

Điền từ còn thiếu chứa nguyên âm đôi /aʊ/ vào câu danh ngôn
608
38
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 6

Ghi âm từng (cụm) từ và câu chứa nguyên âm đôi /aʊ/ rồi so sánh
452
114
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này