TRA TỪ

Luyện tập - Bài 19

Bài tập 1

Điền chữ cái còn thiếu để tạo nên nguyên âm đôi /əʊ/ trong từ
691
56
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 2

Nghe, xem tranh và điền từ thích hợp chứa nguyên âm đôi /əʊ/ vào chỗ trống
641
49
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 3

Xác định số nguyên âm đôi /əʊ/ và điền chữ cái còn thiếu vào câu
670
47
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 4

Hoàn thành đoạn văn với từ thích hợp chứa nguyên âm đôi /əʊ/
624
55
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 5

Điền từ còn thiếu chứa nguyên âm đôi /əʊ/ vào câu danh ngôn
594
44
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 6

Ghi âm từng (cụm) từ và câu chứa nguyên âm đôi /əʊ/ rồi so sánh
446
137
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này