TRA TỪ

Luyện tập - Bài 18

Bài tập 1

Điền chữ cái còn thiếu để tạo nên nguyên âm đôi /ɔɪ/ trong từ
730
77
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 2

Điền từ thích hợp chứa nguyên âm đôi /ɔɪ/ vào ô chữ
762
79
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 3

Nghe và điền từ có âm /ɔɪ/ vào chỗ trống
750
74
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 4

Hoàn thành đoạn văn với từ thích hợp chứa nguyên âm đôi /ɔɪ/
688
67
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 5

Điền từ còn thiếu chứa nguyên âm đôi /ɔɪ/ vào câu danh ngôn
665
59
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 6

Ghi âm từng (cụm) từ và câu chứa nguyên âm đôi /ɔɪ/ rồi so sánh
476
194
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này