TRA TỪ

Luyện tập - Bài 16

Bài tập 1

Điền chữ cái còn thiếu để tạo nên nguyên âm đôi /eɪ/ trong từ
790
115
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 2

Điền từ thích hợp chứa nguyên âm đôi /eɪ/ vào ô chữ
819
90
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 3

Xác định số nguyên âm đôi /eɪ/ và điền chữ cái còn thiếu vào câu
784
76
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 4

Hoàn thành đoạn văn với từ thích hợp chứa nguyên âm đôi /eɪ/
750
90
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 5

Điền từ còn thiếu chứa nguyên âm đôi /eɪ/ vào câu danh ngôn
755
67
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 6

Ghi âm từng (cụm) từ và câu chứa nguyên âm đôi /eɪ/ rồi so sánh
540
339
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này